PKPiR

PKPiR, czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest formą tzw. księgowości uproszczonej, w której dokonuje się chronologicznego zestawienia przychodów i poniesionych kosztów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. PKPiR prowadzić należy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sposób sumienny, rzetelny i niewadliwy.

Przedsiębiorcy zobligowani są przede wszystkim do prowadzenia odpowiednich ewidencji w celu ustalenia dochodu lub straty. Dochód z działalności gospodarczej, ustalany jest m.in. na potrzeby wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej czy zaliczki na podatek dochodowy. Stanowi on również podstawę opodatkowania, od której liczona jest wysokość podatku za konkretny rok podatkowy.

W ramach usługi prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

  • nadzorujemy poprawność dokumentów źródłowych pod względem formalno-księgowym
  • księgujemy bieżące operacje gospodarcze
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzimy rejestry VAT
  • rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowe
  • sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe
  • sporządzamy i przesyłamy w formie elektronicznej deklaracje i raporty do ZUS
  • reprezentujemy Klienta przed organami skarbowymi oraz ZUS
  • sporządzamy roczne zeznania podatkowe

Leave a comment