Krankengeld – zasiłek chorobowy

Niemiecki zasiłek chorobowy (Krankengeld) jest świadczeniem przysługującym w miejsce wynagrodzenia i wypłacany jest przez ustawowe kasy chorych (gesetzliche Krankenkassen), w celu zrekompensowania utraconego dochodu z powodu choroby.

Podstawą do ubiegania się o zasiłek chorobowy jest członkostwo pracownika lub odbiorcy zasiłku dla bezrobotnych w jednej z niemieckich ustawowych kas chorych, w chwili choroby. Co do zasady, pracownicy mają prawo do ciągłej wypłaty wynagrodzenia, zarówno od pracodawcy, jak i od ustawowej kasy chorych.

Zasiłek chorobowy przysługujący w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego wchodzi w życie od 43 dnia kalendarzowego i zastępuje obowiązek pracodawcy do dalszego wypłacania wynagrodzenia po sześciu tygodniach (42 dniach kalendarzowych) niezdolności do pracy. Świadczenie to wypłacane jest z mocą wsteczną tj. od pierwszego dnia niezdolności do pracy orzeczonej przez lekarza, przez maksymalny okres 78 tygodni w ciągu trzech lat. Bieg terminu zasiłku rozpoczyna się z chwilą jego wypłaty.

Wysokość zasiłku chorobowego jest określona przez prawo niemieckie i wynosi 70% wynagrodzenia brutto, lub maksymalnie 90% wynagrodzenia netto. Niższa z tych dwóch wartości jest pomniejszana o składki pracownika na ustawowe ubezpieczenia społeczne. Dla każdej osoby niezdolnej do pracy, zasiłek chorobowy naliczany jest indywidualnie wg stawki dziennej. Maksymalna stawka dzienna zasiłku chorobowego wynosi 112,88 € (dla roku 2022).

Krankengeld, tak jak inne świadczenia w miejsce wynagrodzenia nie podlega opodatkowaniu, jednakże trzeba wiedzieć, że przy rocznym rozliczeniu podatkowym jest on dodawany do dochodu podlegającego opodatkowaniu i ma wpływ na wysokość stawki podatkowej.

Generalnie każda osoba posiadająca ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest uprawniona do zasiłku chorobowego. Istnieje jednak szereg przypadków, w których nie można dochodzić tego prawa, czy też przestaje obowiązywać ciągłość jego wypłat. Ma to miejsce np. w przypadku, gdy wystąpią przerwy pomiędzy kolejnymi zwolnieniami lekarskimi, czy też niezdolność do pracy spowodowana jest różnymi chorobami.

Krankenkassen mają również prawo zbadania prawidłowości zwolnień i zaświadczeń. Ważna jest zatem ciągłość prowadzonej korespondencji z ustawowymi kasami chorych oraz dotrzymywanie terminów i znajomość przepisów.

Zachęcamy do skorzystania z Naszych usług. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz rzetelne wsparcie formalno-prawne.