Elterngeld – zasiłek rodzicielski

Niemiecki zasiłek rodzicielski (Elterngeld) przysługuje wszystkim rodzicom, którzy w związku z narodzinami dziecka, robią sobie przerwę od pracy lub pracują maksymalnie 32 godziny tygodniowo, aby sprawować opiekę nad dzieckiem.

O zasiłek rodzicielski mogą wnioskować również rodzice, którzy przed narodzinami dziecka nie pozostawali w stosunku pracy i nie osiągali żadnych dochodów np. w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców jest aktywny zawodowo i pracuje na podstawie umowy o pracę lub prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech. Świadczenie to przysługuje więc, nie tylko świeżo upieczonym rodzicom pracującym za granicą, ale również ich współmałżonkom czy partnerom życiowym, mieszkającym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Warto zauważyć, że uprawnienia do otrzymania świadczeń rodzinnych mogą istnieć jednocześnie w kilku państwach. Decyzja, które państwo zapewni podstawowe lub dodatkowe świadczenia rodzinne oraz czy ewentualne różnice wynikające z wysokości świadczeń powinny być wypłacane przez państwo drugie, należy do właściwych władz.

Ogólne prawo do zasiłku rodzicielskiego w Niemczech wynosi 12 miesięcy tj. za okres od narodzin do ukończenia pierwszego roku życia dziecka. Jeżeli oboje rodzice ubiegają się o zasiłek rodzicielski, to okres rozliczeniowy może wydłużyć się do 14 miesięcy. Świadczenie przyznawane jest maksymalnie do 3 miesięcy wstecz, dlatego nie należy zwlekać z decyzją i złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu jak najwcześniej.

W ramach podstawowego zasiłku rodzicielskiego, rodzice mogą otrzymać kwotę od 300 € do 1 800 € miesięcznie. Wysokość świadczenia ustalana jest w oparciu o średnie dochody rodzica ubiegającego się o rozpatrzenie wniosku, które to dochody uzyskał w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przed narodzinami dziecka lub przed rozpoczęciem okresu macierzyństwa. Wyjątkiem są rodzice, którzy przed urodzeniem dziecka osiągnęli wspólny roczny dochód w wysokości ponad 300 000 €. Dla samotnych rodziców limit ten wynosi 250 000 €.

Przez cały okres urlopu rodzicielskiego, pracownik jest chroniony przed zwolnieniem z pracy. W tym czasie stosunek pracy może zostać rozwiązany jedynie w wyjątkowych i wskazanych przez prawo sytuacjach.

Rodziny wielodzietne, przy okazji składania wniosku o Elterngeld  mogą wystąpić o dodatkową zapomogę rodzicielską tzw. premię dla rodzeństwa.

Premia dla rodzeństwa wypłacana jest w wysokości 10% obliczonego zasiłku rodzicielskiego. Wysokość tego świadczenia to dodatkowa kwota w wysokości od 75 € do 180 € miesięcznie. Warunki przyznania premii dla rodzeństwa uważa się za spełnione, jeżeli w gospodarstwie domowym wnioskodawcy mieszka co najmniej:

  • jedno dziecko w wieku poniżej 3 lat
  • dwoje dzieci w wieku poniżej 6 lat, lub
  • jedno niepełnosprawne dziecko w wieku poniżej 14 lat.

Przepisy dotyczące zasiłku rodzicielskiego mogą być bardzo skomplikowane. Niemniej jednak otrzymanie pozytywnej decyzji z urzędu i szybka wypłata świadczenia uwarunkowana jest kilkoma czynnikami – znajomością przepisów, bezbłędnym wypełnieniem wniosku i przesłaniem kompletu dokumentów do właściwego urzędu, w jak najszybszym czasie.

Dla wszystkich rodziców, którzy nie chcą tracić czasu na papierkową robotę i chcą jak najlepiej wykorzystać swoją sytuację, oferujemy profesjonalne doradztwo i pomoc w skompletowaniu dokumentów i przygotowaniu wniosku.