Kindergeld – zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny w Niemczech (Kindergeld) to świadczenie, które wypłacane jest na każde dziecko, od dnia jego narodzin, aż do momentu zakończenia edukacji, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Wniosek o Kindergeld może złożyć rodzic lub opiekun prawny dziecka, w przypadku gdy:

 • jest on zatrudniony w Niemczech i z tytułu zawartej umowy odprowadzane są w Niemczech składki ubezpieczeniowe,
 • prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec,
 • jest oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmę, nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest zarówno na dzieci rodzone (leibliche Kinder), jak i przysposobione (adoptierte Kinder), bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Istnieje również możliwość otrzymania świadczenia na dzieci współmałżonka z innego związku, a nawet wnuki, jeśli opiekę prawną nad nimi sprawują dziadkowie.

Kindergeld  wypłacany jest w pełnej wysokości tylko w przypadku, gdy jest on jedynym świadczeniem rodzinnym pobieranym na dziecko. W przypadku, gdy jeden z rodziców otrzymuje np. 500+ z Polski, to składając wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego w Niemczech, należy wnioskować o tzw. dodatek dyferencyjny tj. o różnicę pomiędzy pobieraną kwotą z Polski, a wysokością niemieckiego zasiłku rodzinnego, W praktyce będzie to drugie 500 zł na każde dziecko.

Zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc w z góry określone dni, a jego wysokość zależy od ilości dzieci. Od 1 stycznia 2021 kwota zasiłku przedstawia się następująco:

 • 219 € na pierwsze i drugie dziecko,
 • 225 € na trzecie dziecko,
 • 250 € na czwarte i każde następne dziecko.

Od 1 stycznia 2023 kwota zasiłku ma zostać podwyższona do wysokości 250 € na każde dziecko.

O zasiłek można ubiegać się  maksymalnie do 6 miesięcy wstecz, licząc od daty złożenia wniosku.

W ramach Naszych usług:

 • pomagamy przy wypełnianiu formularzy,
 • weryfikujemy prawo do zasiłku i analizujemy przesłane dokumenty,
 • wysyłamy wniosek o Kindergeld do odpowiedniej niemieckiej kasy świadczeń rodzinnych,
 • udzielamy odpowiedzi i tłumaczymy wszelkie pisma z Familienkasse,
 • weryfikujemy decyzję wydaną przez Familienkasse i ewentualnie odwołujemy się od niej

Za wykonaną usługę pobieramy opłatę dopiero po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu świadczenia przez Familienkasse.